ანგარიშები

 • სატრენინგო/საკონსულტაციო მოდულები
  18 მარტი 2019
 • წლიური ანგარიში 2017 წელი
  02 აპრილი 2018
 • საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობა სოფლის განვითარებასა და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობებში
  15 მარტი 2018
 • სხვადასხვა საჭიროებების გათვალისწინება კატატსროფის რისკების შემცირების საკითხებში სამხრეთ კავკასიაში
  17 აგვისტო 2017
 • გენდერი და კატასტროფის რისკის მართვა
  20 ივლისი 2017
 • გენდერის მეინსტრიმინგი განვითარების პროექტებში
  30 მაისი 2017
 • AGAJ